Norsk

Du er her: /Hovedsiden/Fullmakter

Fullmakter

En fullmakt innebærer at en person (fullmektigen) har myndighet til å opptre og handle på en annen persons (fullmaktgiverens) vegne, eller i hans sted. Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller av mere generell karakter. Disposisjonen som fullmektigen foretar er å betrakte som en disposisjon foretatt av fullmaktsgiveren.

Fullmakten kan være skriftlig eller muntlig. Dersom den er muntlig, må den enten bekreftes av vitner, eller av fullmaktsgiveren selv direkte ovenfor kontrahenten eller i etterkant til kontrahenten eller andre.

Har fullmektigen handlet innenfor fullmaktens rammer, blir disposisjonen bindende for fullmaktsgiveren, selv om fullmektigen har handlet i strid med fullmaktsgiverens instrukser, med mindre tredjeparten (den som avtalen ble inngått med) kjente til eller burde ha kjent til dette.

Er det noe du ønsker å forandre på i denne seksjonen, ny tekst eller dokumenter du mener kan styrke fagområde. Kontakt redaksjonen via dok@purehelp.no.

Kontakt eksperten!

Advokat MNA
Hanne Elmenhorst
Tlf: 986 84 210
Kontaktinfo

nyttige linker: