Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -976 -20 330 -61 000
Kontantstrøm -48 -1 000 -3 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 0 0 187 500
Maks. arbeidsgiveravgift 20 163 0 34 686
Maks. skattetrekk 57 200 0 98 400

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 101 000 132 000 305 000
Aksjonærkapital -694 000 -450 000 -330 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!