Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 680 14 164 42 500
Driftsresultat 372 7 749 23 250
Kontantstrøm -680 -14 164 -42 500

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 2 494 000 2 494 000 2 494 000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 42 500 14 750 0
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 0
Maks. skattetrekk 0 0 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 3 218 000 3 208 000 2 846 000
Leverandørforpliktelser 21 000 414 000 351 000
Aksjonærkapital -643 000 -697 000 -280 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!