Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 992 124 813 374 500
Driftsresultat -4 356 -90 735 -272 250
Kontantstrøm -3 944 -82 154 -246 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 17 000 0 0
Sum varelager 1 408 000 1 068 000 348 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 374 500 241 500 298 250
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 0
Maks. skattetrekk 0 0 0

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 2 534 000 2 533 000 2 133 000
Leverandørforpliktelser 440 000 495 000 241 000
Aksjonærkapital 2 398 000 2 436 000 2 016 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!