Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 7 532 156 892 470 750
Driftsresultat 604 12 581 37 750
Kontantstrøm -2 432 -50 659 -152 000

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 470 750 357 000 183 750
Maks. arbeidsgiveravgift 204 591 194 157 113 928
Maks. skattetrekk 580 400 550 800 323 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 281 000 166 000 1 258 000
Aksjonærkapital 2 943 000 2 819 000 2 874 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!