Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -224 -4 666 -14 000
Kontantstrøm -224 -4 666 -14 000

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 0 68 250 95 000
Maks. arbeidsgiveravgift 0 29 469 44 556
Maks. skattetrekk 0 83 600 126 400

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 0 0 978 000
Leverandørforpliktelser 56 000 243 000 122 000
Aksjonærkapital 760 000 816 000 -19 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!