Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -496 -10 332 -31 000
Kontantstrøm -6 820 -142 061 -426 250

BRANN-SKADE

  2020 2019 2018
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 217 000 146 000 113 000
Sum varelager 16 000 16 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2020 2019 2018
Maks. merverdiavgift 0 0 0
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 0
Maks. skattetrekk 0 0 0

UAKTSOMHET

  2020 2019 2018
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 113 000 178 000 4 000
Aksjonærkapital 1 384 000 1 476 000 2 026 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!