Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -224 -4 666 -14 000
Kontantstrøm 1 464 30 495 91 500

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 55 000
Driftsløsøre 0 33 000 127 000
Sum varelager 0 40 000 87 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 0 103 250 186 750
Maks. arbeidsgiveravgift 0 19 458 54 849
Maks. skattetrekk 0 55 200 155 600

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 317 000 701 000 1 123 000
Leverandørforpliktelser 23 000 600 000 630 000
Aksjonærkapital -299 000 -223 000 -39 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!