Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -300 -6 249 -18 750
Kontantstrøm 220 4 583 13 750

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 118 000 118 000 118 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 0 0 0
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 0
Maks. skattetrekk 0 0 0

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 59 000 80 000 101 000
Leverandørforpliktelser 75 000 19 000 23 000
Aksjonærkapital 5 683 000 5 566 000 5 685 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!