Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 43 656 909 354 2 728 500
Driftsresultat 11 884 247 544 742 750
Kontantstrøm 644 13 415 40 250

BRANN-SKADE

  2021 2020 2019
Fast eiendom 782 000 878 000 593 000
Driftsløsøre 651 000 592 000 783 000
Sum varelager 0 28 000 28 000

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020 2019
Maks. merverdiavgift 2 728 500 2 679 750 5 551 750
Maks. arbeidsgiveravgift 240 123 250 980 223 203
Maks. skattetrekk 681 200 712 000 633 200

UAKTSOMHET

  2021 2020 2019
Langsiktig Gjeld 584 000 729 000 784 000
Leverandørforpliktelser 3 932 000 3 891 000 10 867 000
Aksjonærkapital 5 486 000 4 632 000 1 786 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!