Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 5 596 116 565 349 750
Driftsresultat 2 440 50 825 152 500
Kontantstrøm -136 -2 833 -8 500

BRANN-SKADE

  2022 2021 2020
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2022 2021 2020
Maks. merverdiavgift 349 750 109 750 459 500
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 -141
Maks. skattetrekk 0 0 -400

UAKTSOMHET

  2022 2021 2020
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 110 000 264 000 735 000
Aksjonærkapital 481 000 408 000 408 000

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!