Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 528 10 998 33 000
Driftsresultat -636 -13 248 -39 750
Kontantstrøm 132 2 750 8 250

BRANN-SKADE

  2019 2018 2017
Fast eiendom 0 0 0
Driftsløsøre 110 000 110 000 110 000
Sum varelager 0 0 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2019 2018 2017
Maks. merverdiavgift 33 000 45 500 -35 500
Maks. arbeidsgiveravgift 0 0 0
Maks. skattetrekk 0 0 0

UAKTSOMHET

  2019 2018 2017
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 291 000 335 000 551 000
Aksjonærkapital -2 665 000 -2 506 000 -2 352 000

Løsningen

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!