Sjekk kredittstatus her

Styreansvar

Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter både selskapet og styremedlemmene.

Hvorfor?

Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstå mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.

Hva gir det deg som styremedlem?

Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, får styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er også solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar både som følge av en handling og som følge av en unnlatelse

Risikobilde

POTENSIELT TAP

AVBRUDD-DATAKRIMINALITET

Siste årsregnskap: 1 dag 1 mnd 3 mnd
Driftsinntekter 33 724 702 471 2 107 750
Driftsresultat 4 980 103 733 311 250
Kontantstrøm 5 272 109 816 329 500

BRANN-SKADE

  2021 2020
Fast eiendom 54 000 0 0
Driftsløsøre 74 000 169 000 0
Sum varelager 104 000 175 000 0

POTENSIELT ANSVAR

KONKURS

  2021 2020
Maks. merverdiavgift 2 107 750 2 476 250
Maks. arbeidsgiveravgift 462 339 430 755
Maks. skattetrekk 1 311 600 1 222 000

UAKTSOMHET

  2021 2020
Langsiktig Gjeld 0 0 0
Leverandørforpliktelser 1 741 000 1 753 000 0
Aksjonærkapital 881 000 798 000 0

Partner

Er risikoen for høy og dere står uten styreansvarsforsikring, ta kontakt med en forsikringssekspert!