Du er her: > Fagarkivet/Årsberetningen - styrets beretning

Årsberetningen - styrets beretning

Alle regnskapspliktige må i tillegg til årsregnskapet utarbeide årsberetning i henhold til Regnskapsloven. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg til dette. Årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsberetning kalles også ofte Styrets beretning.

Som små foretak regnes i følge regnskapsloven alle virksomheter som oppfyller minst to av vilkårene nedenfor:

 1. har mindre enn 40 millioner kroner i salgsinntekt
 2. har mindre enn 20 millioner kroner i balanse sum
 3. har færre enn 50 ansatte

I tillegg må selskapet verken være notert på børsen (eller andre noteringslister) eller "ha en særlig samfunnsøkonomisk eller markedsmessig betydning".

Minimumskravene til årsberetningen for små foretak er:

 • det skal gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer
 • den skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling
 • det skal også gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter

Videre skal det opplyses om:

 • forutsetninger for fortsatt drift
 • arbeidsmiljø der foretak med minst 5 årsverk også skal opplyse om sykefravær
 • redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling og for eventuelle iverksatte og planlagte tiltak
 • bedriftens påvirkninger av det ytre miljø som forurensning, støy osv
 • redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen
 • anvendelse av årets overskudd/dekning av årets underskudd (dersom dette ikke fremgår av årsregnskapet)

Er det tvil om selskapet kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for denne usikkerheten. Viser balansen at selskapets egenkapital er mindre enn halvparten av aksjekapitalen skal dette opplyses. Det skal redegjøres for om det er vurdert å treffe tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. Er det sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan verdiene i selskapet er beregnet.

For små foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

For store foretak gjelder egne tilleggskrav:

 • utfyllende redegjørelse av årsregnskapet og hva som ligger til grunn for tallene
 • opplysning om ekstraordinære ting som kan ha hatt betydning for resultatet
 • dersom det har oppstått ting som etter regnskapsårets slutt kan ha betydning for stilling og resultat, skal dette også oppgis
 • redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den fremtidige utviklingen
 • en utfyllende analyse av utvikling og resultat, herunder en beskrivelse (finansielle resultatindikatorer, miljø- og personaltall etc.) av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor
 • det skal også opplyses om finansiell risiko av betydning samt foretakets eksponering mot faktorer som markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko
 • informasjon i forbindelse med ansettelse og integrering av personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn

For regnskapspliktige store foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet (som for små foretak).

Årsberetningen skal signeres av samtlige styremedlemmer samt daglig leder. Hvis virksomheten ikke har styre eller daglig leder, må deltakerne eller medlemmene underskrive.