Du er her: > Fagarkivet/Aksjeeierbok og aksjebevis

Aksjeeierbok og aksjebevis

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den stadfester hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.

I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier og nummeret på aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det stå hvilken klasse aksjene tilhører.

Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette (aksjebevis). Aksjebeviset er en bekreftelse på aksjeinnehavet. Aksjebeviset skal dateres og inneholde alt som er registrert om aksjeeieren og dens aksjeinnehav.

Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte. Når en aksje har skiftet eier, skal den nye eieren varsle selskapet samt dokumentere kjøpet via en signert sluttseddel (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Selskapet fører så den nye eieren inn i aksjeeierboken og daterer endringen. Den nye aksjeeieren skal deretter ha melding fra selskapet om at han er innført i aksjeeierboken med kopi av aksjebeviset.

Aksjeeierboken skal føres på en betryggende måte, papirbasert eller elektronisk. Det må være mulig å gå tilbake i oppføringene og se aksjefordelingen på et hvilket som helst historisk tidspunkt.

Den skal også være tilgjengelig for enhver som vil ha innsyn (offentlig tilgjengelig).

ASA skal registrere sine aksjer i et verdipapirregister.

AS kan bestemme at aksjene skal registreres i et Verdipapirregister.