Du er her: > Fagarkivet/Aksjonær lån

Aksjonær lån

Aksjeloven stiller strenge krav til at aksjonærer kan ha lån fra eget selskap. Som hovedregel kan ikke en aksjonær ha lån fra eget selskap med mindre virksomheten kan yte lånet ved hjelp av midler som ellers kunne vært utdelt som utbytte. I tillegg må aksjonæren ha stilt betryggende sikkerhet for å unngå at lånet defineres som ulovlig.

Et aksjonærlån må altså som hovedregel oppfylle 2 hovedkriterier for å bli erklært lovlig:

  • lånet kan ytes av midler som ellers kunne vært utdelt som utbytte
  • det er stilt betryggende sikkerhet for lånet

Ulovlige aksjonærlån medfører dog sjelden alvorlige konsekvenser for de involverte hvis forholdet rettes opp innen rimelig tid.

De mest alvorlige økonomiske trusler er ofte knyttet til at skattemyndighetene kan omstøte lånet til utbytte (fordekt utbytte) eller i verste fall til lønn (fordekt lønnsutbetaling) med store konsekvenser for kostnader til skatt og arbeidsgiveravgift. Det har også i noen grove tilfeller vært ilagt tilleggsskatt på 60%.

Stortinget har også vedtatt 07.10.2015 at lån gitt fra selskap til personlig aksjonær skal anses som skattemessig utbytte fra og med denne dato. Dette medfører at det blir nok en utfordring med å følge opp aksjonærenes inngangsverdi på aksjer. Lån som er gitt før denne datoen følger det gamle regelverket. Men også etter tidligere regelverk kunne lån bli skattemessig omklassifisert til utbytte dersom ligningsmyndighetene mente at lånet ikke var reelt. Det er derfor en forutsetning at det ikke er noen tvil om aksjonærlånet er et reelt lån.

Det foreligger også et mulig straffeansvar for de involverte parter i forhold til aksjeloven og straffeloven (utroskap) samt et mulig erstatningsansvar hvis utlåner påføres konkrete tap. Revisor vil også gjøre en merknad i revisjonsberetningen hvis et ulovlig lån er gitt samt omtale lånet i nummererte brev og i årsregnskapet.

Er et lån erklært ugyldig fordi det ikke er stilt betryggende sikkerhet, kan ugyldigheten repareres ved at det stilles betryggende sikkerhet når feilen er blitt oppdaget. Vurderingsmessig vil både personlige garantier eller pant i fast eiendom (panteobligasjon) kunne være betryggende sikkerhet (banksikkerhet).

Har selskapet og aksjonæren inngått avtale om at aksjonæren skal få et ulovlig lån fra selskapet, er avtalen ugyldig. Selskapet er dermed ikke bundet av avtalen, og aksjonæren kan ikke kreve at selskapet skal oppfylle avtalen og yte lånet. Penger som allerede er overført til aksjonæren i henhold til et ulovlig aksjonærlån, skal i realiteten tilbakeføres til selskapet. Tilbakebetalingsplikten er ubetinget og det spiller ingen rolle om tilbakebetaling vil sette låntakeren i en vanskelig økonomisk situasjon. Det følger direkte av loven at tilbakebetaling av et ulovlig aksjonærlån skal skje straks. Revisor vil imidlertid ofte godta en realistisk men relativt kortsiktig nedbetalingsplan.

Krav om tilbakebetaling av et ulovlig lån kan ikke avregnes mot et planlagt fremtidig utbytte.
Avregning av et ulovlig lån kan derimot skje mot et lovlig besluttet utbytte. Aksjonæren får i et slikt tilfelle ikke utbetalt utbyttet som han ellers skulle hatt. Avregningen vil da ikke utgjøre noen trussel mot verken selskapets kreditorer eller andre aksjonærer (fordelaktiv posisjon).