Du er her: > Fagarkivet/Fullmakt generalforsamling

Fullmakt generalforsamling

Aksjonærenes rett til å delta i selskapets saker utøves gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste besluttende myndighet. I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme, hvis ikke andre stemmerettsregler er fastsatt i vedtektene.

Generalforsamlingen er med andre ord den øverste myndighet i ethvert akseselskap. Det er her aksjonærene møtes minimum en gang i året for å ivareta selskapets interesser, slik de mener det er riktig. Spørsmål og problemstillinger som blir forelagt og løst gjennom beslutninger skjer ved avstemning.

I generalforsamlingen har alle aksjonærene rett til å være til stede og ta ordet uavhengig av aksjenes stemmerett. Generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall blant de møtende aksjonærene med mindre loven ikke spesielt fastsetter et strengere flertallskrav.

Hvis du ikke selv kan møte på Generalforsamlingen kan du gi din stemme til en annen gjennom å utstede en fullmakt. En fullmakt er et dokument der du gir din møte- og stemmerett til en stedfortreder. Se vedlagte eksempler på fullmakter.

Benyttes en fullmakt, må de involverte parter være nøye med at aksjeloven og eventuelt vedtektenes regler om fullmakt blir overholdt.