Du er her: > Fagarkivet/Generalforsamling

Generalforsamling

Alle aksjeselskaper (AS) skal avholde ordinær generalforsamling hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

Det vanlige er at det avholdes én ordinær generalforsamling i løpet av året. Se Aksjelovens bestemmelser om hvordan møtet gjennomføres og hvilke saker som kan/skal behandles. Innkalling til generalforsamling skal være sendt minst en uke før møtet.

I henhold til aksjeloven skal innkallingen "bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen ". Generalforsamlingen kan dermed som hovedregel bare beslutte i de saker som står på utsendt sakskart, og posten "eventuelt" skal ikke være med i dagsorden. Loven åpner likevel på visse vilkår for behandling av saker utenom fastsatt dagsorden.

Styreleder og daglig leder har plikt til å være til stede på generalforsamlingen. øvrige styremedlemmer har møterett. Revisor har møterett og kan pålegges av styret å møte.Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen, som skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person.

For aksjeselskaper med mindre enn 20 aksjonærer kan det avholdes generalforsamling uten fysisk møte. Styret må da likevel følge formalkravene for innkalling til generalforsamling, dvs oversende saksdokumenter med forslag til vedtak til aksjeeiere, daglig leder og revisor med frist for stemmegivning og føre protokoll. Aksjeeier, styremedlem eller revisor kan imidlertid kreve at det avholdes fysisk møte.

Saker som gjelder ledelsen av selskapets virksomhet skal normalt ikke behandles av generalforsamlingen. Gjennom vedtektsbestemmelser kan styret likevel pålegges å forelegge konkrete typer saker som gjelder selskapets virksomhet for generalforsamlingen før det treffes vedtak.

Styret skal påse at innsendingsplikten for regnskap overholdes hvert år. Generalforsamlingen fastsetter og godkjenner regnskapet. Følgende dokumenter skal sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund:

 • årsberetningen
 • resultatregnskap og balanse
 • noter til regnskapet
 • eventuell finansieringsanalyse
 • kontantstrømanalyse (ikke små foretak)
 • revisjonsberetningen
 • kontrollkomiteens uttalelser (for banker, forsikringsselskaper, holdingsselskaper)

Regnskapet skal sendes inn innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen, og senest innen 1. august hvert år. Innsending kan skje elektronisk via Altinn.no eller pr post.

Det første regnskapsåret kan være kortere eller lengre enn et kalenderår (f.eks ved etablering av nytt selskap på høsten), men ikke i noen tilfeller lenger enn 18 mnd (se regnskapslovens § 1-7).

Hvis generalforsamlingen fatter andre vedtak som er underlagt meldeplikt til Brønnøysundregistrene skal kopi av protokoll fra generalforsamlingen følge meldingen.

Eksempel på slike vedtak kan være:

 • valg av revisor
 • vedtak om kapitalforhøyelse/nedsettelse
 • vedtektsendringer
 • vedtak om endring i styresammensetning