Du er her: > Fagarkivet/Innkalling ordinær generalforsamling

Innkalling ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Én gang i året avholdes ordinær generalforsamling. Det skal skje innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingen innkalles av styret.

Generalforsamlingen skal normalt holdes på selskapets forretningssted. Innkallingen skal skje skriftlig og skal sendes til alle aksjeeiere. Innkallingen skal sendes minimum en uke før møtet holdes (vedtektene kan angi annen tidsfrist). Normalt sendes innkalling med 14 dagers varsel.

Alle aksjeeiere har møterett og man kan møte med fullmektig. Aksjeeiere kan også ta med seg rådgiver på generalforsamlingen som også har talerett. Normalt har hver aksje én stemme, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet (aksjeklasser). Styreleder og daglig leder har plikt til å være til stede på generalforsamlingen.

Revisor har plikt til å møte på generalforsamlingen når det anses nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta på generalforsamlingen.

Selskaper med færre enn 20 aksjeeiere kan i noen tilfeller legge en sak frem for generalforsamlingen uten at det avholdes møte.

I god tid før generalforsamlingen må styret og daglig leder planlegge møtet. Sted og tid må fastsettes. Innkalling og dokumenter skal utarbeides og godkjennes av styret. Videre må man gå gjennom siste hendelser i selskapet for å se om det er særskilte saker som skal tas opp på ordinær generalforsamling.

Se også tema "Årsoppgjørsprosessen".