Du er her: > Fagarkivet/Oppsigelsesfrister / oppsigelsestid

Oppsigelsesfrister / oppsigelsestid

I forbindelse med opphør av arbeidsforhold blir det ikke sjelden spørsmål om hvor lang oppsigelsestid som gjelder, når fristen skal regnes fra, og om fristen løper under for eksempel fravær. I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste reglene som gjelder for fastsettelse av oppsigelsesfristen.

Oppsigelsesfrister skal angis i arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven krever at oppsigelsestiden skal fremgå av arbeidsavtalen eller eventuelt av gjeldene tariffavtale. Hvis partene ikke har avtalt oppsigelsestid, er det lovens regler som gjelder.

Avtalefrihet ved fastsettelse av oppsigelsesfrist

I utgangspunktet er det fritt opp til partene til å avtale hvor lang oppsigelsestid som skal gjelde når arbeidsavtalen skal inngås. Arbeidsmiljøloven gir imidlertid minstevilkår for hvor kort oppsigelsestid som kan avtales.

Hvis oppsigelsesfristen i arbeidsavtalen er kortere enn lovens bestemmelser, er det fristene i loven som gjelder, siden arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov, og det ikke er anledning til å avtale dårligere betingelser enn arbeidsmiljølovens minstekrav.

I noen tilfeller er det avtalt forskjellig oppsigelsestid, avhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp. Det er adgang til å avtale slike avvikende frister, forutsatt at oppsigelse fra arbeidsgiver gir lengre oppsigelsesfrist enn dersom det er arbeidstaker selv som sier opp.

Noen arbeidsavtaler, for eksempel for ledere eller tidligere eiere som fortsetter i virksomheten etter salg til nye eiere, har lange gjensidige oppsigelsesfrister, for eksempel på 6 måneder – eller lengre. Det kan være gode grunner for begge parter til å inngå slike frister eller bindingstider, og det er som hovedregel ikke noe hinder for dette, selv oppsigelsesfristene i slike tilfeller er betydelig lengre enn det som er vanlig.

Oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven

Oppsigelsestid er i arbeidsmiljøloven regulert i lovens § 15-3, der det fremgår at

  1. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.
  2. For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder.
  3. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.
  4. Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst firemåneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Det er imidlertid viktig å merke seg at i disse tilfellene kan arbeidstakeren selv si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på tre måneder.
  5. Dersom det er avtalt prøvetid er (som maksimalt skal være de første 6 mnd i et arbeidsforhold) kan partene avtale kortere oppsigelsestid, men minimum 14 dager.
  6. I helt spesielle tilfeller der det inntreffer ulykker, naturhendelser eller andre plutselige og uforutsette hendelser (f eks at virksomheten brenner ned) kan oppsigelsesfristen settes ned til 14 dager fra den dag hendelsen fant sted.

Tidspunkt for når oppsigelsesfrister begynner å løpe

Oppsigelsesfristene løper etter arbeidsmiljølovens bestemmelser fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Det avgjørende er når oppsigelsen kom frem til arbeidstaker.

Dersom oppsigelsen finner sted i prøvetiden, løper oppsigelsesfristen i utgangspunktet i 14 dager fra oppsigelsen fant sted.

Det er viktig å huske at tariffavtaler kan gi andre (lengre) oppsigelsesfrister enn de som følger av arbeidsmiljøloven.

Oppsigelsesfrister ved sykdom, permisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon

I disse tilfellene gir arbeidsmiljøloven et særlig sterkt oppsigelsesvern, men det hender likevel at arbeidstakere som f eks er syke eller i permisjon blir lovlig sagt opp, f eks der oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold.

Dersom arbeidstaker mottar oppsigelsen mens han eller hun er fraværende f eks i forbindelse med fødsels / foreldrepermisjon, begynner oppsigelsesfristen først å løpe fra den første dagen i måneden etter at den ansatte kommer tilbake fra slik permisjon.

Dersom den ansatte selv sier opp i permisjonstiden, vil oppsigelsesfristen begynne å løpe den første dagen i påfølgende måned. Hvis en arbeidstaker for eksempel har 6 måneder igjen av permisjon når oppsigelses gis, og oppsigelsestiden er 3 måneder, vil den ansatte slippe å komme tilbake til arbeidsplassen.

Oppsigelsestid eller oppsigelsesfrist?

Mange bruker i dagligtalen betegnelsen oppsigelsestid når man snakker om oppsigelsesfrister. I denne artikkelen er begge betegnelsene benyttet. I arbeidsmiljøloven benyttes gjennomgående betegnelsen oppsigelsesfrist.