Du er her: > Fagarkivet/Permitteringsvarsel

Permitteringsvarsel

Permittering er en arbeidsgivers beslutning om midlertidig å frita en arbeidstaker for arbeidsplikt. Med enkelte unntak opphører samtidig lønnsutbetalingen til den permitterte. Reglene om permittering er ikke lovfestet men bygger på tariffavtale og sedvane.

Skriftlig permitteringsvarsel skal sendes ut senest 14 dager før permitteringsperioden starter. Varslingsfristen på 14 dager gjelder uansett om grunnen er driftsinnskrenkning eller konflikt. Arbeidsgiver plikter til å drøfte permitteringen med de tillitsvalgte før permittering iverksettes.

Permittering skal være saklig begrunnet og driftsinnskrenkningen skal utvilsomt være av midlertidig karakter. Arbeidsgiver er også pliktig til straks å gi melding til NAV om permitteringsplanene.

Permitteringsvarslet skal inneholde følgende formaliteter:

  • konkret informasjon om tidspunktet for når permitteringen iverksettes
  • grunnen til permitteringen
  • den sannsynlige lengden på permitteringen
  • varslet bør leveres personlig ellers sendes rekommandert

Arbeidsgiver har lønnsplikt i 10 dager etter at permitteringsperioden har startet. Ved delvis permittering mindre enn 40 % reduksjon av arbeidstiden, er perioden 15 arbeidsdager. Arbeidsgiver har også lønnsplikt når arbeidstakeren i løpet av de siste 18 månedene har vært helt eller delvis permittert i til sammen 26 uker. Lønnsplikten gjelder ikke ved arbeidskamp (konflikt), lovlig eller ulovlig.

For at arbeidstageren skal ha rett til dagpenger må arbeidstiden være redusert med minst 40 %. Dagpenger pga permittering gis maksimalt i 30 uker i løpet av en 18 måneders periode.

Avbrudd i permitteringsperioden pga. arbeid i mer enn seks uker vil etter dagens regler innebære ny permittering. Det betyr samtidig nye lønnspliktdager og nye ventedager før retten til dagpenger gjelder igjen. Arbeidsgiver kan da fordele hele eller delvise permitteringer på flere personer over lengre perioder uten å bli belastet med kostnadene med nye lønnspliktdager.

Som hovedregel skal permitteringsvarsel være ubetinget, og angi nøyaktig tidspunkt for iverksettelse. Når permitteringen skyldes at arbeidstakere ikke kan sysselsettes på normal måte som følge av f.eks konflikt, kan det gis et såkalt betinget permitteringsvarsel. Gjennomføring er da betinget av at konflikten faktisk bryter ut, og arbeidstagere som mottar et betinget permitteringsvarsel skal da ha melding så tidlig som mulig om tidspunkt for gjennomføring.

Ved særskilte hendelser som f.eks konflikt i annen bedrift benyttes ubetinget permitteringsvarsel. I slike tilfeller gjelder ikke varslingsfristen på 14 dager, men de berørte parter skal varsles så tidlig som mulig.