Du er her: > Fagarkivet/Styrereferat

Styrereferat

Styret har etter aksjeloven det øverste ansvaret for bedriften. Dette forplikter styrets medlemmer til å følge aksjelovens bestemmelser om avholdelse av styremøter og forsvarlig behandling av saker.

For at en beslutning skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er tilstede/deltar i styrebehandlingen, ha stemt for. Ved stemmelikhet er styreleder stemme avgjørende.

Et samlet styre, eller det enkelte styremedlem, kan til enhver tid kreve at daglig leder gir en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Det enkelte styremedlem og daglig leder kan kreve en sak til behandling i et møte. Årsberetning og årsregnskap skal alltid behandles i styremøte.

Fra hver styrebehandling (uansett om det er gjennomført et fysisk møte eller ikke) skal det føres et skriftlig styrereferat (styreprotokoll). Styrereferatet skal minimum angi tid, sted, hvem som har deltatt, behandlingsmåten og hvilke konkrete beslutninger som ble truffet. Det bør også fremgå at styrebehandlingen oppfyller vedtektenes krav om beslutningsdyktighet.

Ved uenighet skal det fremgå detaljert hvem som har stemt for og imot. Både styremedlemmer og daglig leder kan kreve sitt standpunkt innført i referatet.

Noen nyttige og enkle råd:

  • utarbeid gode styrereferater som gjengir de beslutninger som ble fattet i møtet
  • styreleder skal bekrefte at referatet dekker det som skjedde på møtet før utsending
  • eventuelle merknader til protokollen skal behandles på neste møte
  • oppfølging av protokollerte saker bør skje løpende