Du er her: > Fagarkivet/Varsel om oppsigelse

Varsel om oppsigelse

Krav til oppsigelsesbrev

Som arbeidsgiver er det svært viktig å gå korrekt frem når selve oppsigelsen av arbeidstaker skal foretas. Arbeidsmiljøloven inneholder detaljerte regler for hvordan selve oppsigelsesbrevet skal være utformet. I tillegg til formkravene er det selvsagt viktig at selve oppsigelsen er saklig begrunnet, og at det er foretatt forutgående drøftelser.

Oppsigelse skal gis skriftlig

For det første er det svært viktig at oppsigelsen gis i skriftlig form. Med dette menes at oppsigelsen gis på papir. Man bør være varsom med å benytte elektronisk oversendelse, og da bør det i tilfelle være f. eks en digital kopi av det skriftlige oppsigelsesbrevetsom oversende elektronisk, samtidig som original postlegges.

Overlevering av oppsigelsesbrev

Arbeidsmiljøloven har en ordensregel som sier at oppsigelse skal overrekkes personlig eller sendes rekommandert. Dersom denne regelen ikke overholdes blir oppsigelsen ikke automatisk ugyldig, men arbeidsgiver vil ha bevisbyrden dersom oppsigelsen ikke kommer frem til arbeidstager.

Dersom arbeidsgiver har anledning til å overlevere oppsigelsen personlig på arbeidsplassen kan dette være å anbefale, så her man helt sikker på at oppsigelsen har kommet frem – og ikke minst for å være sikker på at oppsigelsen finner. Arbeidstaker bør da kvittere på at oppsigelsen er mottatt.

Krav til innhold

Bestemmelsene om utforming av oppsigelsesbrevet finner vi i arbeidsmiljøloven § 15-4. Det er svært viktig at disse fylles ut nøyaktig. Dersom arbeidstaker ikke gir de opplysningene loven krever er utgangspunktet at oppsigelsen ikke er formgyldig, noe som kan ha en rekke uheldige konsekvenser for arbeidsgiver.

Minstekrav til opplysninger i oppsigelsesbrevet er:

  1. arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål
  2. retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
  3. de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
  4. hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist

Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, skal den videre inneholde opplysninger om eventuell fortrinnsrett etter § 14-2.

I tillegg til opplysningene over er det vanlig å vise til drøftelsesmøtet som er avholdt, samt å angi hva som er oppsigelsestid og når siste arbeidsdag er.

Bruk av oppsigelsesmaler

Siden innholdet i oppsigelsesbrevet vil variere avhengig av bakgrunnen for oppsigelsen og hvorvidt den ansatte er i prøvetid eller ikke, kan man ikke bruke samme "mal" for alle oppsigelser. I spalten til høyre finner du eksempler på oppsigelsesbrev for henholdsvis situasjoner der oppsigelsen skyldes virksomhetens egne forhold (f eks ved nedbemanning), når det er forholde ved den ansette, eller når oppsigelse gis i prøvetid. Malene kan tjene som eksempler, men det vil regelmessig være en god investering å få en advokat til å kvalitetssikre oppsigelsesbrevet – og selve oppsigelsesprosessen for den saks skyld.

Hva når arbeidstaker sier opp selv?

Som det fremgår gjelder kravene over for arbeidsgivers oppsigelse. Når den ansatte selv sier opp sin stilling er det ikke tilsvarende formkrav. Det vil imidlertid være å anbefale at arbeidstaker selv i det minste gir oppsigelsen i skriftlig form, slik at man er sikker på at arbeidsgiveren har mottatt oppsigelsen.