Du er her: > Fagarkivet/Vedtekter aksjeselskap

Vedtekter aksjeselskap

Vedtektene er et reglement for selskapet med varige og grunnleggende bestemmelser om selskapets forhold. Aksjeloven bestemmer at enkelte forhold må være regulert i vedtektene. Loven er ikke til hinder for at også andre typer bestemmelser tas inn i vedtektene, men vedtektene må ikke stride mot aksjelovens regler.

Et aksjeselskap skal i følge aksjeloven ha vedtekter, og det stilles minstekrav om hva vedtektene skal innholde.

Minstekravene er:

  • Selskapets foretaksnavn (offisielle navn)
  • Kommunen hvor selskapet skal ha forretningskontor
  • Hva selskapet skal drive med (virksomhet)
  • Aksjekapitalens størrelse
  • Den enkelte aksjes pålydende (aksjekapitalen delt på antall aksjer)
  • Høyeste og laveste antall styremedlemmer, eller totalt antall styremedlemmer
  • Om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som kollektivt organ.
  • Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen
  • Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister

Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.

Du står fritt til å regulere andre ting i vedtektene utover minstekravene. Vær imidlertid oppmerksom på at vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen og skal innrapporteres til foretaksregisteret. Det kan derfor være fornuftig å regulere spesielle forhold i en aksjeeieravtale (aksjonæravtale) i stedet. Her kan man også selv bestemme stemmerettsreglene i avtalen.

Det er imidlertid en del forhold som bare kan avtales i vedtektene, f.eks. forkjøpsrettigheter som avviker fra aksjelovens regler.

Dersom det er spesielle forhold du ønsker regulert utover det som etter loven skal stå i vedtektene anbefales at du benytter advokat eller revisor for dette.